Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten, reparaties en verkoopovereenkomsten van Danny’s Wielerservice, gevestigd te Reflectiestraat 47, 2631 RV, Nootdorp, hierna te noemen “Danny’s Wielerservice.”

1.2. Door gebruik te maken van de diensten van Danny’s Wielerservice of een aankoop te doen, accepteert u deze Algemene Voorwaarden en stemt u in met de toepasselijkheid ervan.

2. Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van Danny’s Wielerservice zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Danny’s Wielerservice behoudt zich het recht voor om een aanbieding of offerte te wijzigen of in te trekken.

2.2. Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat een bestelling door Danny’s Wielerservice schriftelijk of elektronisch is bevestigd, of wanneer de diensten/producten zijn geleverd of verstuurd.

3. Prijzen en betalingen

3.1. Alle prijzen vermeld door Danny’s Wielerservice zijn in euro’s en inclusief btw, tenzij anders vermeld.

3.2. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals aangegeven door Danny’s Wielerservice, tenzij anders is overeengekomen.

3.3. Bij reparaties en onderhoudsbeurten wordt een prijsopgave verstrekt. Indien de uiteindelijke kosten hoger uitvallen dan de oorspronkelijke prijsopgave, zal Danny’s Wielerservice de klant hiervan tijdig op de hoogte stellen.

4. Levering en uitvoering

4.1. Leveringstermijnen zijn indicatief en worden slechts als schatting gegeven. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding of het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat u de overeenkomst in stand laat.

4.2. Het risico van verlies of beschadiging van producten gaat over op de klant op het moment van levering.

5. Haal en breng service

5.1. Klanten berusten het recht gebruik te maken van een haal en breng service wanneer zij hierover een overeenstemming hebben bereikt met Danny’s Wielerservice. Van tevoren verwijst Danny’s Wielerservice altijd naar de geldende voorwaarden bij deze service.

5.2. De haal en breng service geldt binnen een schaal van 20 kilometer vanaf Reflectiestraat 47, 2631 RV, Nootdorp, tenzij anders is overeengekomen.

5.3. Bij overeengekomen werkzaamheden minder dan € 75,- wordt er € 20,- in rekening gebracht voor de haal en breng service.

5.4. De haal en breng service is enkel van toepassing wanneer een haal en breng moment afgesproken kan worden die schrikt voor Danny’s Wielerservice.

6. Garantie en reclames

6.1. Danny’s Wielerservice staat ervoor in dat de geleverde producten en verrichte diensten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid.

6.2. Klachten over geleverde producten of diensten dienen binnen 14 dagen na levering of uitvoering schriftelijk bij Danny’s Wielerservice te worden gemeld. Na het verstrijken van deze termijn wordt de klant geacht de geleverde producten of diensten te hebben goedgekeurd.

6.3. Indien een klacht gegrond is, zal Danny’s Wielerservice naar eigen keuze het product vervangen, repareren of de klant een passende vergoeding aanbieden.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Danny’s Wielerservice is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van geleverde producten of diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Danny’s Wielerservice.

7.2. Danny’s Wielerservice is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door overmacht, waaronder onder andere, maar niet beperkt tot, stakingen, technische storingen, natuurrampen, oorlog, of maatregelen van de overheid.

8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en alle materialen en content op de website, zoals teksten, afbeeldingen en logo’s, berusten bij Danny’s Wielerservice of haar licentiegevers.

8.2. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Danny’s Wielerservice de website of enig materiaal of content op de website te kopiëren, reproduceren, verspreiden, of op enige andere wijze te gebruiken.

9. Toepasselijk recht en geschillen

9.1. Op alle overeenkomsten en geschillen tussen Danny’s Wielerservice en haar klanten is het Nederlands recht van toepassing.

9.2. Indien er een geschil ontstaat tussen Danny’s Wielerservice en de klant, zal dit geschil bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Danny’s Wielerservice is gevestigd.

10. Wijzigingen

10.1. Danny’s Wielerservice behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

10.2. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden op de website van Danny’s Wielerservice geplaatst en zijn van kracht vanaf het moment van plaatsing.

Voor meer informatie over deze Algemene Voorwaarden verwijzen wij naar de volgende contactgegevens:

Danny’s Wielerservice
Adres: Reflectiestraat 47, 2631 RV, Nootdorp
E-mail: info@dannyswielerservice.nl
Telefoon: +31 6 19983811

Laatste update: 1 augustus 2023